Nieuwsbrief

Activiteiten

wo apr 25, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep 'PQ' Inventarisatie, Wervershoof
zo apr 29, 2018 @10:00
Fotograferen op de Suyderbraeck
za mei 05, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Twisk
wo mei 09, 2018
Hemelvaartkamp 2018, Holterberg
wo mei 16, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep Inventarisatie Suyderbraeck
za mei 19, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Vooroever
za mei 19, 2018 @10:00
Nationale vogelweek
vr mei 25, 2018
Argusvlinder Teldagen
za mei 26, 2018
Argusvlinder Teldagen
zo mei 27, 2018
Argusvlinder Teldagen

Onder leiding van Ab van Dorp, boswachter bij SBB, zijn we met zo'n 20 mensen gaan varen in het Guisveld en het Westzijderveld.

DSC05635

Het Guisveld stond in de jaren zeventig op de kaart van de gemeente Zaanstad als bouwlokatie. Hier moest het centrum van de nieuwe gemeente Zaanstad komen. Verschillende natuurorganisaties kwamen hiertegen in actie omdat het Guisveld belangrijke natuurwaarden had. Zij hadden succes. Het Guisveld bleef behouden als natuurgebied. Vrijwilligers dragen al sinds de jaren zeventig bij aan het natuurbeheer. In het Guisveld kun je zien wat het resultaat is van dit langdurende natuurbeheer met inzet van vrijwilligers.

Inmiddels is het Guisveld Natura-2000 gebied vanwege de Noordse woelmuis en vogels als Snor en Roerdomp. Ook vinden we hier een belangrijk habitattype: het veenmosrietland. Bijzonder is dat we hier verschillende stadia van verlanding dicht bij elkaar vinden.

De weidevogels in het gebied staan niet bovenaan de agenda, maar zij liften wel mee. Ab vertelde dat dit jaar 110 territoria van de Grutto zijn geteld. 75 % van de broedparen had daadwerkelijk jongen. Dit is een hele hoge score. Staatsbosbeheer hoeft hier niet eens zoveel voor te doen. Percelen worden wel beweid, maar door een klein koppel dat pas in mei naar buiten gaat. Maaien gebeurt pas in juli of augustus. Vanouds is juli de hooimaand. Veel boeren beginnen eerder met beweiding en hooien al in mei. Staatsbosbeheer kiest voor een meer extensieve manier van vee houden als onderdeel van het natuurbeheer. Dit levert goede resultaten voor weidevogels als de Grutto.

DSC05599

Met de boot kwamen we ook langs een kokmeeuwenkolonie. Naast Kokmeeuwen en Visdiefjes zat hier ook een aantal Grutto's. Deze profiteren van het felle gedrag van de Kokmeeuwen. De Kokmeeuwen trekken samen op om predatoren op afstand te houden.

De eerste plek waar we met de boot aanlegden was het landje van Metze, een voorbeeld van een moerasheide. Hier vonden we naast het gewone veenmos soorten als Kraaiheide, Dopheide, Ronde zonnedauw en Waternavel . Ook stonden er prachtige Koningsvarens. Tussen het Veenmos stond ook Haarmos, een mos dat van drogere omstandigheden houdt dan het Veenmos. We kwamen ook langs een extensief beheerd landje van een particulier waar hoogveenveenmos staat, maar we zijn daar niet aan land gegaan.

We stopten wel een paar keer op land dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met vrijwilligers. Alles bij elkaar zagen we vier soorten varens. Naast de Koningsvaren was er Smalle stekelvaren, Kamvaren en Moerasvaren. Ook zagen we vier soorten orchideeën: Gevlekte- en Gewone rietorchis, Welriekende nachtorchis, Bijenorchis en Brede wespenorchis. De eerste drie orchideeënsoorten stonden in bloei, de Brede wespenorchis nog niet. De Bijenorchis stond niet in een van de veenmosrietlanden. Hij stond in het kalkrijke zand op een stuk talud van de A8.

bijenorchis

bredewespenorchis

rietorchis

welriekendenachtorchis

Verder hebben we planten gezien als echte Koekoeksbloem, Echte valeriaan, Kale jonker, Zeebies of Heen, Pitrus, Kruipganzerik, Gewone kamperfoelie, Moeraswalstro, Moerasrolklaver, Watermunt, Penningkruid, Kleine lisdodde en Gewone engelwortel.

Ook zagen we Zwarte appelbes, een plant die ook wel Moeraspest wordt genoemd.

Deze exoot uit Noord-Amerika doet het erg goed in moerasgebieden en dreigt daar de inheemse veenflora te verdringen.

Qua vogels kwamen we soorten tegen als Lepelaar, Visdief, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grutto, Tureluur, Scholekster, Kievit, Groenling, Zwartkop, Graspieper, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Rietgors, Aalscholver, Buizerd en Bruine kiekendief.

DSC05600

Wat vlinders betreft zagen we Sint Jansvlinders en een aantal poppen daarvan en de rups die bekend staat als Rietvink of Rietdrinker.

popsintjan

sintjansvlinder

DSC05635

Al met al was het een erg mooie excursie door een gebied dat zich het beste vanaf het water laat bekijken. Met dank aan Ab van Dorp!

DSC05597

DSC05610

DSC05622

koningsvaren

smallestekelvaren

veenmoshaarmos

veenmoszonnedauw

foto's: Ofra Carmi en Annemarie Dekker

tekst: Annemarie Dekker

pijl links